Klachten en geschillen

Hoe te handelen bij klachten en geschillen

Als opdrachtgever kunt u een verschil van mening krijgen met de opdrachtnemer. De ASPB heeft een klachtenreglement en een onafhankelijke geschillencommissie aan wie u het geschil kunt voorleggen. Let op: een geschil is een klacht die u al eerder kenbaar gemaakt heeft, maar waarvan u vindt dat uw klacht niet bevredigend is afgehandeld. U kunt het dan ‘hogerop’ zoeken en naar de geschillencommissie stappen.

Klachtenregelement

 1. Uitgangspunt is dat klachten over de dienstverlening van het ASPB-lid in goed onderling overleg tussen de opdrachtgever en het ASPB-lid worden opgelost. Op iedere door het ASPB-lid aangegane overeenkomst van opdracht is de “Klachten- en Geschillenregeling ASPB” van toepassing.
 2. In geval van ontevredenheid over een of meer aspecten van de dienstverlening van het ASPB-lid dient de opdrachtgever zich eerst te wenden tot de medewerker van het betreffende ASPB-lid die de opdracht heeft uitgevoerd.
 3. Indien de opdrachtgever en de medewerker in onderling overleg niet tot een bevredigende oplossing komen, kan een klacht worden ingediend bij het betreffende ASPB-lid, tevens zijnde klachtenfunctionaris. De klacht moet binnen drie maanden na afronding van de werkzaamheden door het ASPB-lid schriftelijk bij het ASPB-lid worden ingediend per post, fax of e-mail.
 4. De klacht dient te zijn voorzien van een dagtekening en dient in ieder geval te vermelden:
  1. contactgegevens van de opdrachtgever
  2. omschrijving van de klacht
  3. naam van de medewerker tegen wie de klacht zich richt
 5. Binnen twee werkdagen na ontvangst van de klacht zal deze schriftelijk aan de opdrachtgever worden bevestigd. Binnen zeven werkdagen zal de opdrachtgever schriftelijk worden bericht over de verdere afhandeling van de klacht.
 6. Mocht het ASPB-lid de klacht niet naar tevredenheid van de opdrachtgever hebben opgelost, dan kan zowel de opdrachtgever als het ASPB-lid het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie ASPB. Deze weg staat voor de opdrachtgever ook open wanneer het ASPB-lid niet binnen vier weken na het indienen van de klacht tot een schriftelijke afhandeling is gekomen.
 7. De Geschillencommissie ASPB behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie ASPB dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die Commissie en onderdeel uitmaakt van de Klachten- en Geschillenregeling ASPB. De opdrachtgever kan de Klachten- en Geschillenregeling ASPB opvragen bij de ASPB, Postbus 72, 3755 ZH Eemnes. De Klachten- en Geschillenregeling ASPB kan ook worden geraadpleegd op de website van de ASPB: www.aspb.nl
 8. De klacht kan uiterlijk tot twee maanden na afronding van de klachtprocedure bij het ASPB-lid, bij de Geschillencommissie ASPB worden ingediend op voornoemd adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
 9. De Geschillencommissie ASPB oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie ASPB is geen hoger beroep mogelijk.
 10. Dit reglement kan worden aangehaald als het “Klachtenreglement ASPB”.

 

Lees hier het reglement geschillencommissie